کلمه
وخوشه
اشتباه تایپی
,o,ai
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه وخوشه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه وخوشه در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی وخوشه

کلمات مرتبط