کلمه
وعده شکنی
اشتباه تایپی
,uni a;kd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه وعده شکنی در فرهنگ فارسی

شکستن قول و قرار خود نقض عهد .
کلمات مرتبط

معنی واژه وعده شکنی در دهخدا

وعده شکنی. [ وَ دَ / دِ ش ِ ک َ ] (حامص مرکب ) شکستن قول و قرار. نقض عهد. پیمان گسلی.
کلمات مرتبط

معنی وعده شکنی

وعده شکنی

کلمات مرتبط