کلمه
پارت
اشتباه تایپی
~hvj
تلفظ
pArt
نقش کلمه
اسم

معنی واژه پارت در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه پارت در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

پارت در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی پارت

کلمات مرتبط