کلمه
پارت آزادی کردستان
اشتباه تایپی
~hvj Hchnd ;vnsjhk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پارت آزادی کردستان در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی پارت آزادی کردستان

کلمات مرتبط