کلمه
پارت شاخ
اشتباه تایپی
~hvj aho
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پارت شاخ در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی پارت شاخ

کلمات مرتبط