کلمه
پارخیم
اشتباه تایپی
~hvodl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پارخیم در دهخدا

پارخیم. (اِخ ) شهری به آلمان در ناحیه ٔ مکلمبورگ بر ساحل اِلد یکی از آب راهه ها و روافد رودِ الب این شهر دارای 10268 تن سکنه و کارخانه های نساجی و آبهای معدنی است.
کلمات مرتبط

معنی واژه پارخیم در فرهنگ فارسی

عشیره از کرد بمعموره العزیز در جوار خرپوت
کلمات مرتبط

معنی پارخیم

پارخیم

کلمات مرتبط