کلمه
پاشا کلای اربابی
اشتباه تایپی
~hah ;ghd hvfhfd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پاشا کلای اربابی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی پاشا کلای اربابی

کلمات مرتبط