کلمه
پان
اشتباه تایپی
~hk
تلفظ
pAn
نقش کلمه
اسم

معنی واژه پان در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه پان در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه پان در دانشنامه عمومی

پان در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی پان

کلمات مرتبط