کلمه
پان آفریکانیسم
اشتباه تایپی
~hk Htvd;hkdsl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پان آفریکانیسم در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی پان آفریکانیسم

کلمات مرتبط