کلمه
پاکوبان
اشتباه تایپی
~h;,fhk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پاکوبان در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه پاکوبان در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی پاکوبان

کلمات مرتبط