کلمه
پاک سیرت
اشتباه تایپی
~h; sdvj
تلفظ
pAksirat
نقش کلمه
صفت

معنی واژه پاک سیرت در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه پاک سیرت در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی واژه پاک سیرت در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی پاک سیرت

کلمات مرتبط