کلمه
پای کیوت
اشتباه تایپی
~hd ;d,j
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پای کیوت در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی پای کیوت

کلمات مرتبط