کلمه
پا پیشی
اشتباه تایپی
~h ~dad
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پا پیشی در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی پا پیشی

کلمات مرتبط