کلمه
پتنگ
اشتباه تایپی
~jk'
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پتنگ در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی پتنگ

کلمات مرتبط