کلمه
پخچ کردن
اشتباه تایپی
~o] ;vnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پخچ کردن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی پخچ کردن

کلمات مرتبط