کلمه
پدر علم ستاره شناسی جدید
اشتباه تایپی
~nv ugl sjhvi akhsd [ndn
تلفظ
نقش کلمه

پدر علم ستاره شناسی جدید در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی پدر علم ستاره شناسی جدید

کلمات مرتبط