کلمه
پدر فریدون در شاهنامه
اشتباه تایپی
~nv tvdn,k nv ahikhli
تلفظ
نقش کلمه

پدر فریدون در شاهنامه در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی پدر فریدون در شاهنامه

کلمات مرتبط