کلمه
پرده شکنی
اشتباه تایپی
~vni a;kd
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پرده شکنی در فرهنگ فارسی

[ گویش مازنی ] /parde shekeni/ هدیه ای که برای برداشتن حجاب نو عروس، به او دهند
کلمات مرتبط

معنی پرده شکنی

پرده شکنی

کلمات مرتبط