کلمه
پرویزن
اشتباه تایپی
~v,dck
تلفظ
parvizan
نقش کلمه
اسم

معنی واژه پرویزن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه پرویزن در فرهنگ فارسی

معنی واژه پرویزن در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه پرویزن در فرهنگ عمید

معنی پرویزن

کلمات مرتبط