کلمه
پس هشتن
اشتباه تایپی
~s iajk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پس هشتن در دهخدا

پس هشتن. [ پ َ هَِ / هََ ت َ ] (مص مرکب ) (به...) به پس گذاشتن. بعقب گذاردن.
کلمات مرتبط

معنی واژه پس هشتن در فرهنگ فارسی

( مصدر ) پس گذاشتن بعقب گذاردن .
کلمات مرتبط

معنی پس هشتن

پس هشتن

کلمات مرتبط