کلمه
پلدشت
اشتباه تایپی
~gnaj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پلدشت در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه پلدشت در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه پلدشت در دانشنامه اسلامی

کلمات مرتبط

معنی پلدشت

کلمات مرتبط