کلمه
پلکوش
اشتباه تایپی
~g;,a
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پلکوش در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی پلکوش

کلمات مرتبط