کلمه
پنج افرا
اشتباه تایپی
~k[ htvh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پنج افرا در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی پنج افرا

کلمات مرتبط