کلمه
پهره دار
اشتباه تایپی
~ivi nhv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پهره دار در فرهنگ فارسی

( صفت ) پاسدار محافظ نگهبان : [ خلیل از بیم آن زنهار خواران مرتب داشت جمعی پهره داران.] ( نزاری )
کلمات مرتبط

معنی واژه پهره دار در فرهنگ عمید

پاسدار، نگهبان، محافظ.
کلمات مرتبط

معنی واژه پهره دار در دهخدا

پهره دار. [ پ َ رَ / رِ ] (نف مرکب ) پاسدار. محافظت کننده. (برهان ) :
خلیل از بیم آن زنهارخواران
مرتب داشت جمعی پهره داران.
نزاری (از جهانگیری ).
کلمات مرتبط

معنی پهره دار

پهره دار

کلمات مرتبط