کلمه
په سوس
اشتباه تایپی
~i s,s
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه په سوس در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه په سوس در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی په سوس

کلمات مرتبط