کلمه
پوخ
اشتباه تایپی
~,o
تلفظ
pox
نقش کلمه
اسم

معنی واژه پوخ در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه پوخ در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی پوخ

کلمات مرتبط