کلمه
پوخ
اشتباه تایپی
~,o
تلفظ
pox
نقش کلمه
اسم

معنی واژه پوخ در دهخدا

پوخ. [ ] (ترکی ، اِ) سرگین آدمی و لفظ ترکی است. (غیاث ). || بیهوده. (آنندراج ).
کلمات مرتبط

معنی واژه پوخ در فرهنگ فارسی

( اسم ) سرگین د آدمی .
کلمات مرتبط

معنی پوخ

پوخ

/pox/
کلمات مرتبط