کلمه
پورتولاکاریا افرا
اشتباه تایپی
~,vj,gh;hvdh htvh
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پورتولاکاریا افرا در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی پورتولاکاریا افرا

کلمات مرتبط