کلمه
پویش
اشتباه تایپی
~,da
تلفظ
puyeS
نقش کلمه
اسم

معنی واژه پویش در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه پویش در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه پویش در دانشنامه عمومی

معنی پویش

کلمات مرتبط