کلمه
پیشی
اشتباه تایپی
~dad
تلفظ
piSi
نقش کلمه
اسم

معنی واژه پیشی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه پیشی در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه پیشی در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

پیشی در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی پیشی

کلمات مرتبط