کلمه
پیشی دادن
اشتباه تایپی
~dad nhnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پیشی دادن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه پیشی دادن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی پیشی دادن

کلمات مرتبط