کلمه
پیشی پیشی
اشتباه تایپی
~dad ~dad
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پیشی پیشی در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی پیشی پیشی

کلمات مرتبط