کلمه
پیشی پیشی هاکردن
اشتباه تایپی
~dad ~dad ih;vnk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پیشی پیشی هاکردن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی پیشی پیشی هاکردن

کلمات مرتبط