کلمه
پیشی گرفتن
اشتباه تایپی
~dad 'vtjk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پیشی گرفتن در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه پیشی گرفتن در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه پیشی گرفتن در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی پیشی گرفتن

کلمات مرتبط