کلمه
پیشی گیرنده
اشتباه تایپی
~dad 'dvkni
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پیشی گیرنده در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه پیشی گیرنده در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی پیشی گیرنده

کلمات مرتبط