کلمه
پیم
اشتباه تایپی
~dl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پیم در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی پیم

کلمات مرتبط