کلمه
پیم بور
اشتباه تایپی
~dl f,v
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه پیم بور در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی پیم بور

کلمات مرتبط