کلمه
چابار
اشتباه تایپی
]hfhv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه چابار در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی چابار

کلمات مرتبط