کلمه
چاه پهن (تنگستان)
اشتباه تایپی
]hi ~ik (jk'sjhk)
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه چاه پهن (تنگستان) در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی چاه پهن (تنگستان)

کلمات مرتبط