کلمه
چای فروش
اشتباه تایپی
]hd tv,a
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه چای فروش در دهخدا

چای فروش. [ ف ُ ] (نف مرکب ) چای فروشنده. فروشنده ٔ چای. آنکه چای فروشی را پیشه و شغل خود سازد. معامله گر چای. || چای چی. چای پز. قهوه چی.
کلمات مرتبط

معنی چای فروش

چای فروش

کلمات مرتبط