کلمه
چخت
اشتباه تایپی
]oj
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه چخت در دهخدا

چخت. [ چ ُ ] (اِ) سقف. آسمانه.

چخت. [ چ َ ] (اِ) شهوت و هوای نفس. || مستی. || آرزوی بیقاعده. (ناظم الاطباء). طمع و امید خام. (شعوری ).
کلمات مرتبط

معنی واژه چخت در فرهنگ فارسی

سقف، آسمانه، سقف خانه
شهوت و هوای نفس . یا مستی . یا آرزوی بیقاعده . طمع و امید خام .
کلمات مرتبط

معنی واژه چخت در فرهنگ عمید

= سقف
کلمات مرتبط

معنی چخت

چخت

کلمات مرتبط