کلمه
چرخه فقر
اشتباه تایپی
]voi trv
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه چرخه فقر در دانشنامه عمومی

در علم اقتصاد، چرخه فقر «مجموعه عوامل یا وقایعی است که، هرگاه موجب فقر شوند، محتمل است ادامه یابند مگر این که دخالتی خارجی صورت گیرد.»
چرخهٔ فقر پدیده ای تعریف شده است که در آن خانواده های فقیر به مدت حداقل سه نسل، یعنی مدت زمان کافی برای این که هیچ یک از نیاکانی که دارای سرمایه فرهنگی، فکری و اجتماعی لازم برای تغییر شرایط فقیرانه شان هستند و قابلیت انتقال آن را دارند دیگر زنده نباشند، فقیر می شوند. در محاسبات طول نسل های مورد انتظار و دورهٔ زندگی نیاکان، میانهٔ پایین تر سن والدین در این خانواده ها با دوره زندگی کوتاهتر در بسیاری از این گروه ها خنثی می شود.
کلمات مرتبط

معنی چرخه فقر

چرخه فقر

کلمات مرتبط