کلمه
چرخ زیان
اشتباه تایپی
]vo cdhk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه چرخ زیان در دانشنامه عمومی

کلمات مرتبط

معنی چرخ زیان

کلمات مرتبط