کلمه
چشم متناوب
اشتباه تایپی
]al ljkh,f
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه چشم متناوب در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی چشم متناوب

کلمات مرتبط