کلمه
چلیم
اشتباه تایپی
]gdl
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه چلیم در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه چلیم در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه چلیم در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه چلیم در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی چلیم

کلمات مرتبط