کلمه
چیزی را در معرض فروش گذاشتن به نحوی که هر خریدار قیمت بیشتری نسبت به دیگر خریداران پیشنهاد کند | آن چیز به او فروخته شود
اشتباه تایپی
]dcd vh nv luvq tv,a 'bhajk fi kp,d ;i iv ovdnhv rdlj fdajvd ksfj fi nd'v ovdnhvhk ~dakihn ;kn | Hk ]dc fi h, tv,oji a,n
تلفظ
نقش کلمه

چیزی را در معرض فروش گذاشتن به نحوی که هر خریدار قیمت بیشتری نسبت به دیگر خریداران پیشنهاد کند | آن چیز به او فروخته شود در جدول ها

کلمات مرتبط

معنی چیزی را در معرض فروش گذاشتن به نحوی که هر خریدار قیمت بیشتری نسبت به دیگر خریداران پیشنهاد کند | آن چیز به او فروخته شود

کلمات مرتبط