کلمه
ژرژ دتربیزند
اشتباه تایپی
CvC njvfdckn
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ژرژ دتربیزند در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی ژرژ دتربیزند

کلمات مرتبط