کلمه
ژون
اشتباه تایپی
C,k
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ژون در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه ژون در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی واژه ژون در فرهنگ معین

کلمات مرتبط

معنی واژه ژون در فرهنگ عمید

کلمات مرتبط

معنی ژون

کلمات مرتبط

معنی اسم ژون

کلمات مرتبط