کلمه
ژون
اشتباه تایپی
C,k
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ژون در دهخدا

ژون. (اِ) بت. صنم. (برهان ). زون. رجوع به بت شود.

ژون. (اِخ ) نام سلسله ٔ بیست وسوم سلاطین چین. این سلسله مغول بوده اند و صد و نه سال سلطنت رانده اند.

ژون. [ ژُ وَ ] (اِخ ) نام یکی از نجبای کشور گل. وی بسال 411 م. به امپراطوری و در سال 412 به قتل رسید.
کلمات مرتبط

معنی واژه ژون در فرهنگ فارسی

بت، صنم
بت صنم .
نام یکی از نجبای کشور گل . وی بسال ۴۱۱ میلادی بامپراطوری و در سال ۴۱۲ بقتل رسید
کلمات مرتبط

معنی واژه ژون در فرهنگ معین

(ژُ) (اِ.) بت ، صنم .
کلمات مرتبط

معنی واژه ژون در فرهنگ عمید

بت، صنم.
کلمات مرتبط

معنی ژون

ژون

کلمات مرتبط

معنی اسم ژون

اسم: ژون
نوع: دخترانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: بت، صنم
کلمات مرتبط