کلمه
ژین
اشتباه تایپی
Cdk
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ژین در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه ژین در فرهنگ فارسی

کلمات مرتبط

معنی ژین

کلمات مرتبط