کلمه
ژیک
اشتباه تایپی
Cd;
تلفظ
نقش کلمه

معنی واژه ژیک در دهخدا

ژیک. (اِ) قطره ٔ باران. (برهان ). قطره باشد و در بعض فرهنگها بجای یای تحتانی نون مرقوم است.(جهانگیری ) (رشیدی ). ژنگ. || بمعنی خارپشت هم آمده است لیکن اشاره به حرکتش نشده. (برهان ).
کلمات مرتبط

معنی واژه ژیک در فرهنگ فارسی

قطره باران
کلمات مرتبط

معنی واژه ژیک در فرهنگ عمید

۱. قطره، چکه.
۲. قطرۀ باران.
کلمات مرتبط

معنی ژیک

ژیک

کلمات مرتبط