کلمه
کارخانه
اشتباه تایپی
;hvohki
تلفظ
kArxAne
نقش کلمه
اسم

معنی واژه کارخانه در دهخدا

کلمات مرتبط

معنی واژه کارخانه در دانشنامه عمومی

کارخانه در جدول ها

معنی کارخانه

کلمات مرتبط